Skip to content

T: +30 210 485 3200 | F: +30 210 485 3300

 

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται μέσω Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν κείμενο ενημέρωσης, το οποίο έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (General Data Protection Regulation – GDPR), προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

  1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος επεξεργασίας

 Η εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ A.E. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Πειραιάς με ΑΦΜ 998180802, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Σταύρο Καρνάκη, είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που συλλέγονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

  1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πώς;

H Εταιρεία συλλέγει δεδομένα εικόνας με τη χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (σύστημα βιντεοεπιτήρησης).

Σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και προς ενημέρωση των υποκειμένων, η Εταιρεία έχει αναρτήσει ευδιάκριτες ενημερωτικές πινακίδες σε εμφανή σημεία, σχετικά με ύπαρξη κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και καταγραφής δεδομένων εικόνας.

  1. Σκοποί επεξεργασίας

Η εγκατάσταση και λειτουργία του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αποσκοπεί στην προστασία προσώπων και αγαθών, και δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον και την νομική υποχρέωση της Εταιρείας στα πλαίσια της προστασίας προσώπων και αγαθών από παράνομες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Επίσης, η λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης επιβάλλεται από τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 8, παρ. 3 του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μαρίνας Αθηνών (Απόφαση 13381/2007 Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, ΦΕΚ Β’ 1596).

  1. Άσκηση δικαιωμάτων

Μπορείτε να ασκήσετε τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) δικαιώματα των υποκειμένων (δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας). Όσον αφορά αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται να σας ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας αποστέλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmagonaki.gdpr@avax.gr , ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση AΒΑΞ Α.Ε., οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας.

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να μας υποβάλετε καταγγελία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε εν συνεχεία καταγγελία και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα της Αρχής θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).

  1. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδοµένα που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της Εταιρείας διατηρούνται για δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον από τη λήψη εικόνων που αποθηκεύονται ή τη λήψη που γίνεται σε πραγµατικό χρόνο δεν προκύπτει επέλευση συµβάντος που εµπίπτει στους σκοπούς επεξεργασίας που προαναφέρθηκαν. Στην περίπτωση επέλευσης συμβάντος, που έχει καταγραφεί μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, τα δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  1. Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (αποδέκτες προσωπικών δεδομένων)

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά από τους εργαζόμενους της Εταιρείας, που είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ενδέχεται να απαιτηθεί να μοιραστούμε τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται με συνεργαζόμενες εταιρείες για σκοπούς λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του κλειστού κυκλώματος καταγραφής εικόνας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία απαιτεί από τις συνεργαζόμενες εταιρείες να λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται.

Ενδέχεται, επίσης, να χρειαστεί να παράσχουμε δεδομένα εικόνας σε φορείς επιβολής του νόμου ή διοικητικές αρχές (π.χ. λιμενικές αρχές, αστυνομικές αρχές, κλπ), προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

  1. Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τα υποκείμενα των οποίων τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία (πελάτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, κλπ) μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

  1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmagonaki.gdpr@avax.gr